การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Preclinical) , การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Clinical) และแนวโน้มผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค"
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Preclinical) , การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Clinical) และแนวโน้มผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-027-06-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 30 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระแสความต้องการใช้ผลิตภัณฑฺ์ธรรมชาติจากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านสมุนไพรของประเทศไทยทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปม่บทแห่งชาติด้านสมุนไพร (พ.ศ.2560-2564) และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑฺ์สุขภาพ พ.ศ.2566 เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจึงมีความสำคัญยิ่งต่อบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการพัฒนาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตภัณฑ์ฺสมุนไพรที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยแฃะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตุถุประสงค์ให้เภสัชกรมีความรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และเข้าใจแนวการพัฒนาจากสมุนไพร ตั้งแต่การควบคุมของวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น การแยกเตรียมสารสกัด การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด การออกแบบรูปแบบและการตั้งตำรับของผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการนำส่งสารสำคัญ การทดสอบความคงตัว และการออกแบบการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปสู่การจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
ตามภารกิจสถาบันสมทบวิทยาลัยสมุนไพรแห้งปรเทศไทย สภาเภสัชกรรม ฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ
สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตรีพร ึคล้ายแท้ โทร. 3747