การประชุมวิชาการ
Get Back on Track for Pharmaceutical Industry
ชื่อการประชุม Get Back on Track for Pharmaceutical Industry
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-011-07-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ/GMP และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สะท้อนความต้องการยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย และการเข้าถึงยาของผู้บริโภค การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่างๆ จึงเรื่องที่ต้องกลับมาให้ความสำคัญกันอีกครั้ง (Get Back on Track for Pharmaceutical Industry) ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อต่างๆ ในการจัดการอบรมทางวิชาการครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เภสัชกรที่เข้าอบรมจะได้รับ 10.25 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
คำสำคัญ
QbD, PAT, ATMP, CAR-T cells, Process validation, HVAC, GAMP5, ICH, Facility
วิธีสมัครการประชุม
วิธีการลงทะเบียน (HOW TO REGISTER) 1. Online Registration Browse website WWW.ISPETH.ORG/AGM2023, fill-in delegate details and click submit 2. Confirmation ISPE staff will confirm your registration status via email. If not receive email within 2 working days after submitted the form, please contact our staff. 3. Payment Make a payment to reserve your seats and capture/ scan transferred evidences i.e. payslip to email REGISTER@ISPETH.ORG REGISTRATION CLOSES ON 15 JULY 2023 OR WHEN ALL SEATS ARE FULLY RESERVED. FIND OUT MORE INFO & CONTACT US: WWW.ISPETH.ORG EMAIL: REGISTER@ISPETH.ORG T: +6688-090-4664