การประชุมวิชาการ
Beta Blockers : The cornerstone of heart disease management
ชื่อการประชุม Beta Blockers : The cornerstone of heart disease management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-010-06-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 21 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาในกลุ่ม Beta Blocker เป็นยาที่มีใช้มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนามาตลอด ข้อบ่งใช้ของยามีความหลากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหัวใจ และปัจจุบันยังคงอยู่ใน guideline ต่างๆ เช่นกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ได้ทบทวน และทราบถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ของยาในกลุ่ม Beta Blocker
คำสำคัญ
Beta blocker
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์