การประชุมวิชาการ
Innovation: Sun Protection & Hyperpigmentation
ชื่อการประชุม Innovation: Sun Protection & Hyperpigmentation
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-009-06-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 14 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แสงแดดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกในหลายด้าน แต่การที่มนุษย์ได้รับแสงแดดมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกันแดดจึงมีความจำเป้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางแพทย์อื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางป้องกันแสงแดดที่มากเกินไปที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้
คำสำคัญ
Sun Protection Hyperpigmentation
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์