การประชุมวิชาการ
The Synergy of Tadalafil in ED Treatment and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice & Roles of Community Pharmacists in CKD management: Case Based Discussion
ชื่อการประชุม The Synergy of Tadalafil in ED Treatment and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice & Roles of Community Pharmacists in CKD management: Case Based Discussion
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-017-07-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างความตระหนักในการซักประวัติและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการบริการทางเภสัชกรรมภายในร้านยาโดยเภสัชกร โดยมุ่งเน้นในส่วนของการศึกษาและวิจัยทางคลินิค โดยไนปัจจุบันนี้มีข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์เกี่ยวกับการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรในการดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ อีกทั้งยังเน้นย้ำความสำคัญของการที่มียาที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลนั้น สามารถช่วยยืนยันความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การป้องกันและชะลอการดำเนินไปของโรค ตลอดจนแนวทางการปรับขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและสามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อนในโรคไตเรื้อรัง รวมถึงยาที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไต ซึ่งเป็นโรคที่ประชาชนมาขอคำปรึกษาบ่อยในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการภาวะหย่อนยสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วย
2. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากข้อมูลการวิจัยทางคลินิคของตัวยา Tadalafil
3. เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของ Tadalafil ใน 2 ขนาด คือ 5 mg สำหรับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและต่อมลูกหมากโต และ 20 mg สำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยในข้อมูลปัจจุบันพบว่าการเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและโรคทางหัวใจและหลอดเลือดนั้นมีความสัมพันธ์กัน ประกอบกับมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่รักษาด้วยยาในกลุ่ม PDE5 Inh นั้นสามารถลดโอกาสการเกิดโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยกลุ่มโรคไตและปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) , โรคไตวาย
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนรับลิ้งเข้าห้องประชุม คลิ๊ก https://zoom.us/webinar/register/WN_mvkGSSj3SzW5exXgs0OzUA