การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Safety Consideration in Oncology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Safety Consideration in Oncology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-032-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 10 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยได้มีเข้าถึงการรักษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยในแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของเภสัชกร การเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาเคมีบำบัด ช่วยให้เภสัชกรสามารถบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง Safety Consideration in Oncology Pharmacotherapy เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยารักษาผู้ป่วยมะเร็ง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
วิธีสมัครการประชุม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBofuTl6dm90agFX7HXgbFi1lx6CbjJCBnBxyv6nIOt6y-PQ/viewform?usp=pp_url