การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขฯ ,บุคลากรภายในกรมฯ, ผู้แทนจากประเทศสมาชิกบิมสเทค 7 ประเทศ ,ประชาชนผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 38 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็นเวทีใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการ
ขับเคลื่อนร่วมกันจากทุกภาคส่วน อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) นี้ ได้กำหนดให้มีการจัด
ในส่วนของงานด้านวิชาการ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ2) การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ และ 3) ตลาดความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นรู้จัก เชื่อมั่น
ชอบ และใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยฯ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาคีเครือข่ายด้านงานวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เข้มแข็ง จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประกวดผลงานวิชาการ และตลาดความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในครั้งนี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีสื่อสารนโยบายและยกระดับวิชาการสู่นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่ายในและระหว่างประเทศ อาทิ BIMSTEC และ
ASEAN เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเพื่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3. เพื่อหนุนเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คำสำคัญ