การประชุมวิชาการ
แนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
ชื่อการประชุม แนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-020-06-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 22 -23 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง และผู้ประกอบการที่มีความสนใจด้านการผลิตเครื่องสำอาง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีผู้ผลิตหลายรายที่อาศัยช่องว่างต่างๆ เพื่อผลิตเครื่องสำอางอย่างผิดกฎหมาย ทำให้เกิดผลเสียกับผู้บริโภคตามที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา องค์การอาหารและยา (อย.) ในนามของผู้ทีมีอำนาจในการกำกับดูแล จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น เพื่อยกระดับผู้ผลิตให้เข้าใกล้การรับรองมาตรฐานต่างๆ โดยมาตรฐานที่พยายามส่งเสริมและผลักดันให้ใช้ในประเทศไทย คือ ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice (ASEAN Cosmetic GMP) การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อกําหนดต่างๆ ในมาตรฐานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ผลิตที่กําลังอยู่ระหว่างการขอรับรองและผู้ผลิตรายใหม่ ด้วยพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ที่จะช่วยบริการวิชาการและมีหน่วยงานที่รองรับการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางในไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนระยะยาวของผู้ผลิตเองและความปลอดภัยของผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดอบรมเรื่อง แนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง และสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระบบมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางภายใต้มาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับบุคลากร ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเครื่องสำอาง และต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
ASEAN Cosmetic GMP