การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 14 รอบที่ 6
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 14 รอบที่ 6
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 08 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในกระบวนการใช้ยา เป้าหมายสำคัญคือผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เภสัชจลนศาสตร์ของยาในผู้ป่วยแต่ละรายเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยรายนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ จะสามารถทำให้การใช้ยานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดได้หรือไม่ การฝึกอบรมโดยฝึกปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเน้นการใช้เภสัชจลนพลศาสตร์คลินิกมาติดตามดูแลและปรับขนาดการใช้ยาในผู้ป่วย เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เภสัชกรสามารถใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์มาดูแลให้มีการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดอาการพิษจากการใช้ยา
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะในการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์ในการใช้ยา การประเมินสภาวะของผู้ป่วย การประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละราย การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ การออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด การคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ การแปลผลระดับยาที่วัดได้ การเสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา การติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วย จะทำให้เภสัชกรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. เข้าใจแนวคิดในการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดการใช้ยา
2. ประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละราย
3. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์
4. ออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด
5. คำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนพลศาสตร์
6. แปลผลระดับยาที่วัดได้
7. เสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา
8. ติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วย
คำสำคัญ
ฝึกอบรมระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตร, การบริบาลทางเภสัชกรรม, การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วิธีสมัครการประชุม
Online