การประชุมวิชาการ
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ LMS
ชื่อการประชุม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ LMS
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-031-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ LMS
วันที่จัดการประชุม 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย https://forms.gle/3o6P8bv3YFXiVrdJ8
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริการเภสัชกรรมทางไกล (Tele pharmacy) คือ การบริบาลทางเภสัชกรรมและการบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการส่งมอบเภสัชภัณฑ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะได้รับยาและการดูแลรักษาทางเภสัชกรรม ภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมไปถึง การให้คำปรึกษาด้านยา (patient counseling) การจำหน่ายยา (drug selling) การส่งมอบยา (dispensing) และการติดตามการรักษาและผลข้างเคียง (drug therapy monitoring) โดยเป้าหมายของเภสัชกรรมทางไกลมีดังนี้
1. เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดความเหลื่อมล้ำ และลดการรอคอยในการเข้าถึงบริการ สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้าโดยขยายการบริการด้านเภสัชกรรมให้ครอบคลุมทางการบริการเภสัชกรรมทางไกล (Tele pharmacy) และ e-pharmacy/ e-platform
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายโดยอ้อม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างการไปโรงพยาบาล ค่าเสียโอกาสในการได้รายได้จากการทำงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกำลังคนในระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ
4. ผลักดันการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการแพทย์วิถีใหม่ (ดิจิทัล)
5. สนับสนุนมาตรการ social distancing (end-to-end) เพื่อควบคุมการระบาดของโรค มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมทางไกล จึงมีความจำเป็นที่สภาเภสัชกรรมจะต้องพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ ดังนั้นสภาเภสัชกรรมจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการเภสัชกรรมทางไกล
2. เภสัชกรที่ให้บริการเภสัชกรรมทางไกล สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถป้องกันและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้
คำสำคัญ
Telepharmacy
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน google form ตามลิงค์ https://forms.gle/3o6P8bv3YFXiVrdJ8 หรือสแกน QR