การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-031-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 05 -06 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยา (Drug Metabolizing Enzyme) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HLA (Human Leukocyte Antigen) มีผลทำให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีการตอบ สนองต่อยาแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยบางรายใช้ยาไม่ไต้ผล บางรายเกิดพิษ หรือผู้ป่วยบางรายเกิดอาการแห้ยาอย่างรุนแรง เป็นต้น ดังนั้นการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาและทางเภสัชพันธุสาสตร์เข้ากับแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำ จึงมีความสำคัญสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำองค์ความรู้คังกล่าวมาใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วย ซงจะช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยา หรือปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีการแสดงออกทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษาได้ผลดีขึนและเกิดความ ปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ ทางห้องปฏิบติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา จึงไต้จัดโครงการประชุม วิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในความรู้เกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์และแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิป้ติการเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยแบบเฉพาะรายไต้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้ยาและมีความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วยรวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างการนำองค์ความรู้คังกล่าวไปใช้ในทางคลินิกเพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการวิชาการทางต้านเภสัชพันธุศาสตร์ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้และเข้าใจในหลักการทางเภสัชพันธุ์ศาสตร์
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ทางเภสัชพันธุ์ศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุ์ศาสตร์