การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Simple Solution for Allergic Conditions in primary care”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Simple Solution for Allergic Conditions in primary care”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเข้ารับบริการเพื่อดูแลตนเองเบื้องต้นสามารถรับบริการจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่โรงพยาบาล หรือคลินิก หรือเลือกเข้ารับบริการในร้านยาซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ความสะดวกในการเข้ารับบริการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามหลักสําคัญที่จะส่งเสริมให้การดูแล ตนเองเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพดีเภสัชกรต้องเข้าใจสถานการณ์ของโรค อาการและแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อสามารถแนะนํายาหรือเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการกระตุ้นประชาชน เรื่องความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ
โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (allergic rhinitis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา และเภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพและการให้คําแนะนํา เภสัชกรร้านยาจําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทาง วิชาการเพื่อการประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ทั้งกลุ่มคนไข้ทั่วไปและกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพร่างกายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุผู้ป่วยตับ/ ไต บกพร่อง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้ จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวน และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยา Antihistamine และการใช้Nasal Spray ในรักษาโรคภูมิแพ้ให้ถูกต้อง และสามารถดูแลคนไข้ในร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะร้านยาของสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมศักยภาพของเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคภูมิแพ้
โดยมีรูปแบบเป็นการบรรยาย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีสมรรถนะและทักษะที่ดีในการให้คําปรึกษาและแนะนําการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย