การประชุมวิชาการ
Impurity Analysis in the Pharmaceutical Products: Regulatory Context of Confimatory Testing
ชื่อการประชุม Impurity Analysis in the Pharmaceutical Products: Regulatory Context of Confimatory Testing
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-010-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
The Presence of Nitrosamines, Azido and Other Mutagenic Impurities Might Adversely Impact the Safety, Quality and Efficacy of Drug Substances and Drug Products. The Estimation of The Impurity Profiles and Their Control and Monitoring Became an Inevitable Part of The Successful Development and Production of New Drugs.
To Comply with Increased Regulatory Requirements and Avoid Expensive Recalls, The Proactive Identification of Impurities Should Be Established at Every Stage of Drug Development.
In the Following Seminar Waters Team Will Share Latest Regulatory Requirements for Nitrosamines Impurity, Risk Assessment Strategy, Latest Methods for Detecting and Measuring Nitrosamine Impurities, Azido and Other Product/Process Related Impurities for Drug Product and Drug Substances.
วัตถุประสงค์
1. to know latest regulatory requirements for Nitrosamines and Azido impurity.
2. to know analytical methods for detecting and measuring Nitrosamines impurities in drug product and drug substances.
คำสำคัญ
nitrosamine, impurity
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/