การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-07-2566
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
วันที่จัดการประชุม 10 -12 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) คือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้เป็นเพียงการได้ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการบริการประชาชน และเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเภสัชกรในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) จึงได้จัดอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการทำวิจัยพัฒนางานของเภสัชกรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้จริง โดยเริ่มจากการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัย R2R องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัยและแนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัย ร่วมกับบรรยายและฝึกปฏิบัติการแบ่งปันแลกเปลี่ยนหัวข้อวิจัย/ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้เข้าอบรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย และให้ผู้วิจัยปรับแก้ไขโครงร่างงานวิจัยด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวแปร และการจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ร่วมบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรทางด้านการทำวิจัยพัฒนางาน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการทำวิจัย
คำสำคัญ