การประชุมวิชาการ
การประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-015-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในพื้นที่ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้จังหวัดสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ร้านขายยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในภาพรวมของจังหวัดและระดับประเทศ นั้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนางานและนวัตกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
คำสำคัญ