การประชุมวิชาการ
Vaccination Matters: How to Protect Preventable Diseases Effectively
ชื่อการประชุม Vaccination Matters: How to Protect Preventable Diseases Effectively
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-008-06-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การฉีดวัคซีนเป็นแนวทางการป้องกันโรควิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งจำเป็นในทุกช่วงอายุ การให้วัคซีนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในปัจจุบัน
เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลาการทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้ที่จำเป็นพื้นฐาน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิชาการที่ถูกต้องในปัจจุบันเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้
คำสำคัญ
Vaccine
วิธีสมัครการประชุม
ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์