การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” ภาคบรรยาย และปฏิบัติการ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” ภาคบรรยาย และปฏิบัติการ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-016-06-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบ Hybrid: online ผ่านระบบ zoom และ on-site ณ ห้องบรรยายชุมพล พรประภา ชั้น 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 29 -30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งส่งเสริมนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์มาจากงานวิจัย เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สารจากธรรมชาติไม่ว่าจากพืช และสัตว์ได้รับความสนใจเพื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายได้จริง ซึ่งสารจากธรรมชาติต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ส่งต่อถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจะได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักวิจัย นักศึกษา และเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการควบคุมมาตรฐานสมุนไพร ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPTLC ได้เรียนรู้และวิเคราะห์สารในสมุนไพร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศด้วยสินค้าที่เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจ ฟื้นฟูความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและเรียนรู้การใช้เครื่องมือ HPTLC
2. เพื่อให้นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้สนใจเข้าใจความสำคัญของการควบคุมคุณภาพสมุนไพรหรือสารธรรมชาติ
3. เพื่อให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
คำสำคัญ
High Performance Thin Layer Chromatography
วิธีสมัครการประชุม
ภาคบรรยาย https://forms.gle/9FXqV8at3QWDAVDp8 ค่าลงทะเบียน Online 1,000 บาท Onsite 1,200 บาท ภาคปฏิบัติ https://forms.gle/XuNTGohcAckxCCC3A ค่าลงทะเบียน Onsite ท่านละ 2,500 (รับจำนวน 70 ท่านเท่านั้น)