การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล หลักสูตรสำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/พยาบาล)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล หลักสูตรสำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/พยาบาล)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-010-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 01 -02 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ทุกระดับ(แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์) ในโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเครือข่ายภายในจังหวัดชลบุรี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกและประเทศไทย แม้ว่าจะมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น COVID-19 ไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค เป็นต้น สภาวะโรคของผู้ติดเชื้อดังกล่าว มักมีอาการของโรคที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อมาสู่ผู้ป่วยรายอื่น ญาติผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วย เช่น ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น การติดเชื้อโรคในโรงพยาบาลดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้เพิ่มภาระงานในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาต้านจุลชีพ และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาต่อติดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในชุมชุน ไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่มีในสถานบริการปฐมภูมิได้ ส่งผลกระทบต่อภาวะผู้ป่วยและโรงพยาบาลต่อไป การให้ความรู้สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อผลกระทบดังกล่าวแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานหลักในการลดหรือจัดการปัญหาดังกล่าว ดังนั้น โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกับสมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล หลักสูตรสำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/พยาบาล) ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรคติดเชื้อทั้งในโรงพยาบาลและชุมชุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมสหสาชาวิชาชีพของโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดชลบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อ, เชื้อดื้อยา, ยาต้านจุลชีพ, สหวิชาชีพ