การประชุมวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ชื่อการประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-009-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 01 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ, SOPITT, Shortcourse traning, Antimicrobial, Infectious, ฝึกอบรมระยะสั้น
วิธีสมัครการประชุม
เต็มแล้วปิดรับสมัคร