การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ RPAC 2023 Ramathibodi Pathology Academic Conference 2023
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ RPAC 2023 Ramathibodi Pathology Academic Conference 2023
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-025-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๙๑๐ B, ๙๑๐ C ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 01 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการมาอย่างยาวนาน ได้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้มีการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขานิติเวชศาสตร์ รวมถึงได้มีการผลิตผู้จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาพยาธิวิทยาจานวนมาก จึงควรจัดให้มีการประชุมวิชาการประจาปีของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง และยังเป็นการรวบรวมและพบปะของศิษย์เก่าของภาควิชาให้มีโอกาสสร้างกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกัน ทางภาควิชาฯ ได้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการจัดทาโครงการการประชุมวิชาการประจาปี ของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมวิชาการของภาควิชาพยาธิวิทยา
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมวิชาการและองค์ความรู้ของภาควิชาพยาธิวิทยาสู่สาธารณะ
3. เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าของภาควิชาพยาธิวิทยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน จากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ