การประชุมวิชาการ
Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
ชื่อการประชุม Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-07-2566
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคม เภสัชกรชุมชนที่สนใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะเกิด Post COVID syndrome หรือภาวะ Long COVID เนื่องจากมีการอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการดูแลรักษาร่างกายให้กลับมาแข็งแรง การดูแลบรรเทาหรือรักษาอาการให้เฉพาะเจาะจงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดียิ่งขึ้น
อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
การจัดสัมมนาออนไลน์ของสมาคมเภสัชกรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ทางด้านวิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆ ของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2)เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3)เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Sore Throat, Infection, Symptomatic treatment, COVID-19
วิธีสมัครการประชุม
สมัครรับลิ้งเข้าห้องประชุมคลิ๊ก https://zoom.us/webinar/register/WN_H2Yy-_1tSvW3Lswk_dSf3w **หมายเหตุ: สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออนไลน์ ได้ที่นี่่ wwww.pharcpa.com