การประชุมวิชาการ
(online) Overview of the New Regulatory Guidance on Environmental Monitoring
ชื่อการประชุม (online) Overview of the New Regulatory Guidance on Environmental Monitoring
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-009-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ/GMP และผู้สนใจทั่วไป ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ และชีววัตถุ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Cleanrooms environmental monitoring is an important contamination control strategy in Pharma manufacturing process, especially in aseptic production. With new regulatory guidance like EU Annex 1, EN 17141 published, manufacturers need to understands the changes and implement necessaries actions to comply to the latest requirements. This course provides an overview of the new regulatory guidance on Environmental Monitoring.
วัตถุประสงค์
1. to update new regulatory guidance like EU Annex 1, EN 17141.
2. to understands the changes and implement necessaries actions to comply to the latest requirements.
คำสำคัญ
Environmental Monitoring, new regulatory guidance, EU Annex 1
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ สมัครฟรี Webinar 1/2023 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30-15:00 น.