การประชุมวิชาการ
How to perform cleaning validation, The right Hygienic equipment design, Unlock Greater Sustainability & Operational Efficiency with Cold WFI Process
ชื่อการประชุม How to perform cleaning validation, The right Hygienic equipment design, Unlock Greater Sustainability & Operational Efficiency with Cold WFI Process
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-008-06-2566
สถานที่จัดการประชุม Swissotel
วันที่จัดการประชุม 27 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Hygienic equipment design: A risk-based approach to hygienic equipment design by looking into factors that can alter the quality and safety of the drug products and how to avoid these by choosing the right equipment design. References will also be made to ASME BPE and their recommendation for equipment design.
Cleaning validation: An 8-step approach and explanation on how to perform cleaning validation. 1. Decide residues to consider. 2. Introduction to acceptable residue limits. 3. Investigate if bracketing and grouping is possible. 4. Decide suitable sampling techniques. 5. Make recovery studies. 6. Calculate acceptable limits for the sampling technique. 7. Select suitable analytical methods. 8. Validate the system.
Water for Injection: Exploring the differences between cold and hot WFI water generation with capital and operations cost and risk factors analysis based on standard compendial water packages.
วัตถุประสงค์
1. to learn how to perform cleaning validation.
2. to learn how to choose the right equipment design for quality and safety of the drug.
คำสำคัญ
cleaning validation, hygienic equipment design, risk-based approach
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/