การประชุมวิชาการ
(Online)แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม (Online)แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-018-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ที่มักพบได้บ่อยในปัจจุบันเป็นองก์ความรู้ที่สำคัญ โดนเฉพาะอาการท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการขาดวิตามินและเกลือแร่ในร่างกายและก็ให้เกิดความสูณเสียสมดุลในการทำงานของร่างกายได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยจำแนกโรคนั้นจึงสำคัญ รวมถึงการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและวางแผนการรักษาตามแนวทางการรักษโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และสาเหตุของการเกิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้รักษาโรคอุจจาระร่วง และแนวทางการป้องกันการเกิดโรค
คำสำคัญ
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ,อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th