การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อการประชุม โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-001-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่จัดการประชุม 26 -28 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และต่อยอดงานพัฒนาคุณภาพโดยประยุกต์ ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เป็นการยกระดับคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานประจำเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม ต้องอาศัยเภสัชกรที่ช่างสังเกต ค้นหาปัญหาสุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและหาทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบเพื่อเป้าหมายสุขภาพที่ดีของประชาชน เภสัชกรหลายท่านยังไม่ทราบวิธีการพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการย่อยของ “โครงการการพัฒนาเครือข่าย สหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : ระยะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรู้ของบุคลากรในเขตที่ 4 และผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยจากงานประจำของเภสัชกรเขตบริการสุขภาพเขตที่ 4
3. เพื่อสร้าง “เครือข่ายงานประจำสู่งานวิจัย” ของเขตบริการสุขภาพที่ 4
คำสำคัญ