การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ 2566
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-007-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมเฮอริเทจ ชายหาดบางแสน ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี มีสมาชิกอยู่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมการตลาด และเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเภสัชกรในจังหวัดให้มีความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ อันจะเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพต่อเภสัชกรรม ในสถานการณ์ปัจจุบันร้านยาเป็นสถานบริการในระดับปฐมภูมิที่มีบทบาทในการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนแล้ว ยังจัดเป็นธุรกิจค้าปลึกที่ดำเนินธุรกิจโดยหวังผลกำไรด้วย ในช่วงวิกฤตโรคระบาดมีร้านยาบางส่วนได้รับผลกระทบต่อรายได้ แต่หลังจากพ้นช่วงวิกฤติโรคระบาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจขยายวงกว้างที่ส่งผลต่อการประกอบการและผลกำไรของร้ายยาหลายๆแห่ง เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร้ายยาให้เติบโตต่อไปได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางสมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี จึงจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ 2566 นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดผื่นกำเริบ การป้องกันและการดูแลรักษาโรคได้
2. สามารถเลือกใช้ยาทาและสารให้ความชุ่มชื้นทางผิวหนังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงอาการของโรคท้องเสียในเด็ก คำแนะนำในการเสริม Zinc / Probiotics ในการรักษาโรคท้องร่วงสำหรับเด็ก คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ ORS อย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก รวมถึง คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานอาหาร สำหรับเด็ก
4. ทราบแนวทางสังเกตอาการท้องเสียในเด็กที่ควรส่งต่อโรงพยาบาล
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของแสงแดดต่อผิว
6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงสารกันแดดและการเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสม
7. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจกลไกของสารต้านอนุมูลอิสระในการปกป้องผิวจากแสงแดด
8. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจถึงบทบาทของสารสกัดจากธรรมชาติ Licorice Extract (Licochalcone A) ที่มีบทบาทในการปกป้องผิว
คำสำคัญ
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis), สารให้ความชุ่มชื้นทางผิวหนัง