การประชุมวิชาการ
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “2023 Biostatistics Refresher hours”
ชื่อการประชุม งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “2023 Biostatistics Refresher hours”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-004-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
วันที่จัดการประชุม 01 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรแผนกผสมยาปราศจากเชื้อและการบริบาลเภสัชกรรมสาขาผู้ป่วยมะเร็ง เภสัชกร พยาบาลมะเร็งวิทยา นักกายภาพบำบัด และเภสัชกรบุคลากรภายนอกที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งรองรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยรับผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคมะเร็งเฉลี่ย 75 คนต่อวัน และรับผู้ป่วยในเฉลี่ย 30 คนต่อวันในยุคของการแพร่กระจายไวรัส COVID-19 แม้ว่าจะลดความรุนแรงลงแล้ว แต่สัดส่วนจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เป็นมะเร็งชนิดลุกลาม รักษายาก ก็ยังมีสูงอยู่ แต่ความซับซ้อนของการให้การดูแลการรักษามีมากขึ้น การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
ฝ่ายเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะในความรู้ทางเภสัชบำบัดด้านโรคมะเร็งสำหรับเภสัชกรในทุก ๆ ปี และในปีนี้เพิ่มเติมเนื้อหามากขึ้น เพื่อเตรียมเภสัชกรสำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษ คือ สอบเฉพาะทางของเภสัชกรโรคมะเร็ง เภสัชกรสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน ทั้งการให้ยาเคมีบำบัดและยาที่ออกฤทธิ์พุ่งเป้า เสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชบำบัด นำไปสู่การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.อธิบายปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการแสดง ค่าทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการประเมินผลการรักษาและการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว (AML), มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (CRC), มะเร็งปอด (NSCLC) และ มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) สามารถบอกถึงการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้ (โดยเฉพาะยาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก US FDA 2018-2023)
2.สามารถประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และสถิติทางการแพทย์ได้
3.สามารถบอกถึงปัญหาในการใช้ยา (Drug related problems, DRPs) และแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา (Supportive Cares) รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็งและมีผลเสียน้อยที่สุด
4.สามารถให้คำแนะนำเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือคำแนะนาสำหรับการคัดกรองโรคมะเร็งได้
คำสำคัญ
2023 Oncology Pharmacotherapy BCOP Spotlight Series , 2023 Biostatistics Refresher hours
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางอีเมล amornratc@bumrungrad.com