การประชุมวิชาการ
Inclisiran: A Novel approaches in Lipid Management
ชื่อการประชุม Inclisiran: A Novel approaches in Lipid Management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-007-05-2566
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาไขมันที่ใช้ในการรักษามีหลายกลุ่มและใช้มานานมากแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่ม statin ซึ่งมักจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วย NCD อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ใช้ยาแบบรับประทานแล้วก็ยังไม่ถึงเป้าหมายตามที่ควรจะเป็น การมียาลดไขมันกลุ่มใหม่จึงเป็นทางเลือกในการรักษา

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลยาลดไขมันกลุ่มใหม่ เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
คำสำคัญ
lipid lowering, Inclisiran, siRNA
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์