การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมใหญ่ของชมรมร้านยาจันทบุรีปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมใหญ่ของชมรมร้านยาจันทบุรีปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี จ.จันทบุรี
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา 5 จังหวัดได้แก่ จ. จันทบุรี จ.ชลบุรี จ. ระยอง จ. ตราด และจ.สระแก้ว รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย และใกล้ตัว ดังนั้นการรักษาอาการปวดจะต้องพิจารณาอาการอื่นที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดที่ผิดปกตินั้นว่าเกิดจากอะไร โดยแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสีเพิ่มเติม ก่อนวางแผนการรักษาร่วมกับการใช้ยาแก้ปวด อนึ่งยาแก้ปวดชนิดไม่เสพติดเป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ระงับปวดต่ำ จึงใช้บรรเทาอาการปวดที่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงปานกลาง และยาเหล่านี้มีฤทธิ์ลดไข้ จึงมักใช้กับอาการปวดที่มีไข้ร่วมด้วย เช่น อาการปวดศีรษะจากไข้หวัด ได้แก่ ยาพาราเซตามอล นอกจากนี้ยังมีประเภทที่แก้ปวดลดไข้และต้านการอักเสบด้วยชนิด NSAIDs (เอ็นเสด) ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มาก ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบต่าง ๆ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อกระดูกเสื่อม ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ ข้ออักเสบในโรคเกาต์ แล้วยังใช้กับการอักเสบกรณีอื่น เช่น เอ็นอักเสบ การอักเสบของเยื่อหุ้มปอดและเยื่อหุ้มหัวใจ ยาบางชนิดนำมาใช้บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันในกรณี ปวดประจำเดือน ปวดภายหลังการถอนฟัน ปวดบาดแผลผ่าตัด นอกจากนี้ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดมีฤทธิ์ลดไข้ด้วย ยาที่นำมาใช้ลดไข้ เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน อย่างไรก็ตาม NSAIDs (เอ็นเสด) มีผลไม่พึงประสงค์มากตลอดจนมียาอื่นที่ให้ผลดีในการลดไข้ จึงไม่ใช้ยาในกลุ่มนี้เพื่อการลดไข้ทั่วไป ยาประเภทนี้ไม่ทำให้เกิดการติดยา ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อตามร้านขายยาทั่วไป
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดชนิดต่างๆ และแนวทางการใช้ยาที่เหมาะสม ที่เข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องการเกิดโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตราย ต่าง ๆที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มภาวะอาการปวดชนิดต่างที่พบได้บ่อยในร้านขายยา
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นและการคำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. ได้ทราบถึงการเลือกใช้ยา ที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลได้
4. มีความเข้าใจถึงอันตราย จากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
คำสำคัญ
อาการปวดชนิดต่างๆ การวินิจฉัย และยาที่บรรเทาอาการปวด