การประชุมวิชาการ
โครงการการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-028-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การุณรักษ์ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 7 ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และผ่านระบบ Application ZOOM Meetings
วันที่จัดการประชุม 29 -31 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การุณรักษ์ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 7 และระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรในคณะแพทย์ จำนวน 60 คน บุคลากรนอกคณะแพทย์ จำนวน 200 คน รวม จำนวน 260 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและดูแลผู้ป่วย ร่วมกับทีมดูแลประคับประคอง ที่ศูนย์ดูแลประคับประคอง ของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เลือกสรรให้เป็นแหล่งฝึก
คำสำคัญ
เภสัชกร, ศูนย์ประคับประคอง, โรงพยาบาล, ศูนย์การุณรักษ์
วิธีสมัครการประชุม
Online