การประชุมวิชาการ
โครงการการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาลและงานประกวดผลงานวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาลและงานประกวดผลงานวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-008-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องแซฟไฟร์ 203 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม
วันที่จัดการประชุม 29 -30 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของโรงพยาบาลเครือข่าย 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และสังกัดอื่น ๆ รวมทั้งมีเครือข่าย ร้านขายยา ผู้ประกอบการ โดยพบว่าโรงพยาบาลเป็นเครือข่ายหลักที่ทำการส่งรายงานไม่พึงประสงค์ ซึ่งในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมารายงานที่ได้รับในระบบฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) มีแนวโน้มรายงานลดลง พบว่าจำนวนรายงานในปีงบประมาณ 2565 ลดลงร้อยละ 31.46 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานในปีงบประมาณ 2560 โดยระบบการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันเป็นลักษณะการส่งรายงานรูปแบบ E-form ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง ในการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมือวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้มีข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนารูปแบบการรายงานเหตุการณ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน ทางศูนย์เฝ้าระวังฯ จึงได้อยู่ระหว่างการพัฒนาการรับ-ส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ขึ้นมา ได้แก่ การรับข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูล (data set)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เครือข่ายงานโรงพยาบาลได้รับความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญ และความจำเป็นในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
2. เพื่อให้เครือข่ายงานโรงพยาบาลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาวิจัย
3. เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ
ประสานเครือข่าย, เฝ้าระวังความปลอดภัย, ส่งรายงานแบบ data set
วิธีสมัครการประชุม
ผ่าน Google form