การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Herbal products : development, uses and precautions"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Herbal products : development, uses and precautions"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-003-06-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์นักวิจัยเภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2.เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะวิชาทางสุขศาสตร์) แหล่งฝึกที่คณะเภสัชศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคเอกชน เช่น บริษัทยา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในต่างประเทศ
3.เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์การจัดงาน และประสบการณ์วิชาชีพ
คำสำคัญ
Herbal remedies : development, uses and precautions
วิธีสมัครการประชุม
- Virtual registration (รูปแบบออนไลน์ฟรีค่าลงทะเบียน)