การประชุมวิชาการ
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการต่ออายุทะเบียนยา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
ชื่อการประชุม การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการต่ออายุทะเบียนยา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-007-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 06 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร​ขึ้นทะเบียน​ผลิตภัณฑ์​, เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา, ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครือข่ายสมาคมด้านยาแผนปัจจุบันที่มีสมาชิกเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ ผู้นำสั่งยา ผู้แทนจำหน่ายหรือกระจายยา สมาคมวิชาชีพเภสัชกรอุตสาหกรรม และวิชาชีพเภสัชกรด้านทะเบียน รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมด้านยาสัตว์ ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมและเป็นคณะทางานร่วมกับกองยาในการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์การต่ออายุทะเบียนยา เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุทะเบียนยา ให้เกิดเป็นกฎกระทรวง และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการต่ออายุทะเบียนยา ตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีอายุทะเบียน 5 ปี 7 ปี และ 9 ปี ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.ยา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจักต้องดูแลและจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจและรับทราบทั่วกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์​ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง​การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ…. รวมทั้งแนวทางการพิจารณา​และการจัดเตรียมเอกสารการต่ออายุทะเบียน​ตำรับยาให้ถูกต้อง
คำสำคัญ
การต่ออายุใบสำคัญ​การขึ้นทะเบียน​ตำรับยา, ทะเบียน​ตำรับยา, ใบสำคัญ​การขึ้นทะเบียนตำรับยา
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ทางออนไลน์ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/