การประชุมวิชาการ
Practical issue in critical care in cardiogenic shock and sepsis shock patient.
ชื่อการประชุม Practical issue in critical care in cardiogenic shock and sepsis shock patient.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-003-06-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 20 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/พยาบาล ที่สนใจจำนวน 500-600 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) หมายถึง กลุ่มยาที่อาจก่ออันตรายอย่างรุนแรงได้ถ้านําไปใช้ไม่ ถูกต้อง หรือเมื่อใช้ยาผิดพลาด ซึ่งอาจจะพบได่บ่อยหรือไม่ก็ได้ รวมถึงกลุ่มยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ หากมีเหตุที่ทํา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือด แม้จะใช้อย่างถูกต้อง ก็อาจนําไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับ รุนแรงต่อผู้ป่วยได้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย จัดเป็นประเด็นสําคัญพื้นฐานในการ เสริมสร้างระบบบริการที่มีคุณภาพ เป]นที่ไว้วางใจ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการด้าน สุขภาพ ซึ่งสถานพยาบาลควรมีการกําหนดเป้าหมายดําเนินการ การติดตามผลลัพธ์ และการนําผลมาทบทวน ปรับปรุงแนวทางการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ เป้าหมายของหน่วยงานที่ให้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งในระดับสากล ได้แก่ International Patient Safety Goals โดย Joint Commission International (JCI) ซึ่งพัฒนามาจากเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยนานาชาติของ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) และใน ระดับประเทศ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑnคุณภาพทั้งสองนี้มีข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่ง คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากอุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านสุขภาพที่พบได้บ่อย และหนึ่งในจุดเน้น ของทั้ง 2 องค์กร คือ สถานพยาบาลต้องมีแนวทางตามบริบทในการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับการใช้ยาที่มีความ เสี่ยงสูง หรือยาที่ต้องระมัดระวังสูง เพื่อลดอันตรายรุนแรงที่อาจเกิดแก่ผู้รับบริการด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีวัตถุประสงคnเพื่อลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และ ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงหากถึงตัวผู้ป่วย สอดคล้องกับเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2017 ว่าเป็น “The Third Global Patient Safety Challenge: Medication Without Harm”
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรค sepsis shock และ Cardiogenic shockได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการคลิ๊ก https://bit.ly/3ppPPdj