การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ปี 2566 (แบบ Online)
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ปี 2566 (แบบ Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-024-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 01 ก.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรภาคปฏิบัติ 12 สัปดาห์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้ว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญ ในการบริบาลทางเภสัชกรรม นอกเหนือจากหน้าที่ในการเตรียมยาเคมีบำบัด จึงได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรภาคปฏิบัติ 12 สัปดาห์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้ว โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีที่สอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะแพทย์ ได้กำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยมะเร็ง และคลินิกผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วย โดยมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้กำกับอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางออนไลน์ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพจะเน้นเรื่อง กลไกการเกิดโรค และการบริบาล ด้วยยา โดยใช้กิจกรรม Pharmacotherapy consultation และ Drug information service เป็นกลไกหลักในการสอน เภสัชกรมีโอกาสที่จะเรียนรู้ผ่านงานวิจัย ให้ความรู้ด้านยา แก่บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ตลอดจนการใช้ Evidence based medicine มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หลักสูตรนี้มีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกบนหอผู้ป่วยมะเร็ง และคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลต้นสังกัด รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ เน้นถึงการทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการบริบาลทางเภสัชกรรมได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม
วัตถุประสงค์
1) หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสุนนการเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม และพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้
1.1 ให้เภสัชกรมีความพร้อมในส่วนของยาเคมีบำบัด ได้แก่ ด้านเภสัชวิทยา ถุทธในการทำลายเชลล์มะเร็ง พิษที่เกิด จากการใช้ยา ขนาดยา และวิธีการบริหารยา
1.2 ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ
1.3 ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดแบบสูตรผสม
1.4 ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดแบบสูตรผสมให้เภสัชกรได้ประยุกตํใช้ความรู้จากการ เตรียมผสมยาเคมีบำบัด และหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
1.5 ให้เภสัชกรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย ขอบเขตของโรคมะเร็ง (Cancer Research) ตลอดจนการประเมินยาใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

2) หลักสูตรผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การเทียบโอนการขิกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการ ขิกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไมใต้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม และพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้
2.1 ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในยาที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาเป็นอย่างดี ตั้งแต่กลุ่มยา กลไกการ ออกถุทธี้ของยา ขนาด การปรับขนาดและการติดตามผู้ป่วยหลังได้รับยา ข้อบ่งใช้ภาวะแทรกช้อนและการ รักษาภาวะแทรกช้อนที่พบบ่อยจากยา รวมถึงบอกชนิดและขนาดยาที่ใช้บ่อยโดยดูจากลักษณะยา
2.2 ให้เภสัชกรสามารถบอกแนวทางและวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาร่วมกับทีมแพทย์1ด้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย และ ให้คำแนะนำผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาแบบองค์รวม
2.3 ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
2.4 ให้เภสัชกรเช้าใจและมีความพร้อมในส่วนของยาเคมีบำบัดและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเตรียม ผสมยาเคมีบำบัดและหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิต วิทยาให้เภสัชกรเช้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ
คำสำคัญ
ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา, Oncology, Hematology
วิธีสมัครการประชุม
Online