การประชุมวิชาการ
A Review of the First Oral GLP-1RA in T2DM Management
ชื่อการประชุม A Review of the First Oral GLP-1RA in T2DM Management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-006-05-2566
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 10 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันยาเบาหวานมีหลายกลุ่มมากกว่าแต่ก่อน และมีแนวโน้มที่จะทำให้การรักษาดีขึ้น หรือมีผลต่อโรคอื่นในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ยาเบาหวานในกลุ่ม GLP-1 receptor agonist เริ่มมีการพัฒนาเป็นยารับประทาน
เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับยาใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลยาเบาหวานในกลุ่ม GLP-1 RA ที่มีแนวโน้มการใช้มากขึ้น เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
คำสำคัญ
oral GLP-1 RA
วิธีสมัครการประชุม
ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์