การประชุมวิชาการ
T-RPG webinar 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Interesting case conference in Nephrology Ep.1”
ชื่อการประชุม T-RPG webinar 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Interesting case conference in Nephrology Ep.1”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-007-07-2566
สถานที่จัดการประชุม Webinar เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันที่จัดการประชุม 15 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเรื่องโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
อีกทั้งยังเป็นโรคที่มีมูลค่าการรักษาสูง อีกทั้งผู้ป่วยยังประสบกับปัญหาโรคร่วม และภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการทํางาน
ของไตที่ลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาหลายรายการเพื่อชะลอความเสื่อมของไต รักษาโรคร่วม และรักษาภาวะแทรกซ้อน ซึ่ง
อาจนําไปสู่ปัญหาจากการใช้ยา หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ ดังนั้นการเข้าใจและให้การดูแลด้านยาอย่าง
เหมาะสม จึงมีส่วนช่วยให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ในครั้งนี้ กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (T-RPG) ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อเรื่อง “Interesting case conference in Nephrology Episode 1” เพื่อ
นําเสนอข้อมูลวิชาการที่เป็นปัจจุบัน พร้อมการนํามาประยุกต์ใช้ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาจําลอง เพื่อช่วยใช้เภสัชกรผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และนําไปใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้
คำสำคัญ
TRPG, kidney, Nephrology
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org