การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบ online และ onsite
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบ online และ onsite
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-024-07-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการจัดประชุมออนไลน์ ผ่าน platform zoom
วันที่จัดการประชุม 01 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึก สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน, คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (เน้นโรงพยาบาล) ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตามกำหนดของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณทิต พ.ศ.2559 ต้องผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสาขาการบริบาลเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง โดยมีโรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลัก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชบำบัดหลากหลายสาขา และต้องก้าวทันต่อยุคสมัย เนื่องจากแนวทางการรักษาและข้อมูลจากการศึกษาต่างก็มีการเผยแพร่ออกมาใหม่ตลอดเวลา ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที่ไม่ใช่แค่การศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุม (randomized controlled trials) หรือการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) แต่ยังพัฒนาไปถึงรูปแบบการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย หรือ network meta-analysis ทักษะในการอ่านและแปลผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในปัจจุบัน สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรมเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อรองรับต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 นี้ จึงจัดโครงการ Refreshment conference for pharmacy preceptor เพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรได้อย่างเต็มความสามารถ
โครงการอบรม Refreshment conference for pharmacy preceptor ภายใต้โรงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ทางเภสัชบำบัดในหัวข้อที่ทันสมัย ตั้งแต่บทบาทของเภสัชกรในคลินิกยาต้านไวรัสที่แนวทางการรักษามีการเปลี่ยนแปลงและมียาใหม่หลายชนิด แนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนชนิดรุนแรงที่ได้ตีพิมพ์ออกมาใหม่ในปีพ.ศ. 2566 การใช้ยา warfarin ในข้อบ่งใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว รวมถึงทบทวนการแปลผลงานวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายที่เริ่มมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และการใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ตลอดจนการอภิปรายร่วมกันถึงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและแหล่งฝึก เพื่อต่อยอดให้เกิดการทำงานร่วมกันและการศึกษาวิจัยในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาบริบาลเภสัชกรรม โดยเฉพาะโรงพยาบาล ในด้านเภสัชบำบัดและการแปลผลงานวิจัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อ.ดร.ภก. กวิณ ด้วงมี สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม email: duangmee_k@su.ac.th อ.ภก. อดุลวิทย์ พุ่มพวง สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม email: phumphuang_a@su.ac.th