การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-023-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม Avani Hotel จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 28 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในการนำเสนอข้อมูลงานด้านเภสัชกรรมถือว่ามีความท้าทายอย่างมากต่อเภสัชกรผู้นำเสนอ เนื่องจากมักมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากในประเด็นที่หลากหลายและซับซ้อน กลยุทธ์การนำเสนอที่ทรงพลังจะมีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Storytelling และการใช้ Canva ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของเภสัชกร โดยใน Workshop นี้จะเน้นการนำประเด็นความรู้ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอข้อมูลหรือความคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบการเล่าเรื่องให้เห็นภาพ Visualizing data พร้อมมี Graphic design ที่นอกจากจะดูสวยงามดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและชวนให้ติดตามแล้ว ยังสามารถสื่อให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจและจดจำได้ง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กรที่นำเสนอข้อมูลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอในรูปแบบ Storytelling อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ Canva ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Powerful Presentation
วิธีสมัครการประชุม
Online