การประชุมวิชาการ
Critical Quality Concerns for Parenteral Medications : Anemia in CKD
ชื่อการประชุม Critical Quality Concerns for Parenteral Medications : Anemia in CKD
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-017-05-2566
สถานที่จัดการประชุม Marriott Marquis Queen’s Park
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและการเลือกใช้ยา ในปัจจุบันพบใผู้ป่วย Chronic Kidney Disease (CKD) ที่มีภาวะโลหิตจางร่วมด้วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมคุณภาพยา ผ่านกระบวนการคัดเลือกและจัดซื้อ โดยเฉพาะยาที่ต้องบริหารทางหลอดเลือด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างสูง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพ และผลการรักษาอาการโลหิตจางโดยเฉพาะในหลุ่มผู้ป่วย CKD จึงเป็นส่งสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองก์รวมของผู้ป่วย ส่งผลคุณภาพการใช้ชีวิต และอาจทำให้ก่อเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของภาวะโลหิตจางในกลุ่มผู้ป่วย CKD
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในกลุ่มผู้ป่วย CKD และแนวทางการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการคัดเลือกยา โดยเฉพาะกลุ่ม parenteral products ที่ใช้ใน ภาวะโลหิตจางในกลุ่มผู้ป่วย CKD ปัจจัยทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ต้องนำมาร่วมพิจารณา
คำสำคัญ
CKD,Biosimilar,Epoetin,sucrose injection ,Iron Sucrose Injection
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th