การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-022-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 19 -23 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องในปี พ.ศ. 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำอะไรให้เมืองไทย ทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงานและทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้พิจารณารับรองพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลกเรียบร้อยแล้ว
การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีสลับกับการจัดประชุมวิชาการร่วม
สามหรือสี่สถาบันฯ โดยอาจจะมีเจ้าภาพร่วมเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่ได้ริเริ่มการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ของอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์อื่นๆ มากกว่า 1 ศาสตร์ โดยมีความรู้ในแต่ละศาสตร์ที่เป็นเชิงลึก คล้ายกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ Pi โดยเรียกว่า Pi-Shaped ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ต้องพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ มีการอัพเดทความรู้ทางการแพทย์และบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดอันสร้างสรรค์ เกิดโครงการหรือนวัตกรรมใหม่ หรือการนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้จนเกิดความคิดใหม่ๆ จากสหสาขาวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม การสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับวงการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ยังสอดคล้องกับหนึ่งในพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ อีกด้วย
วัตถุประสงค์
- เผยแพร่ความรู้แบบข้ามศาสตร์ (PI-Shaped) ที่เกี่ยวข้องกับ healthcare
- Update ความรู้ทางการแพทย์และบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน 15 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2566 แพทย์ 3,500 บาท บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ 2,500 บาท นศ. ระดับปริญญาตรี/ นศ.ป.โท-เอก /resident / fellow 2,000 บาท ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 2,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 419 2673-4, 02 419 2678 Email: sirirajconference@mahidol.edu