การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Updates on Drugs Used in Common Diseases in Community Pharmacy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Updates on Drugs Used in Common Diseases in Community Pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-06-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 22 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta Health and Wellness
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส และบุคคลภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การจัดการอาการแพ้ ทั้งภูมิแพ้ทางจมูก และผื่นแพ้ทางผิวหนัง การจัดการอาการปวด การจัดการโรคท้องร่วงเฉียบพลัน รวมถึง ORS และ การใช้ยาปฎิชีวนะในโรคที่พบบ่อยในร้านยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการอาการแพ้ ทั้งภูมิแพ้ทางจมูก และผื่นแพ้ทางผิวหนัง
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการอาการปวด รวมถึงอาการปวดที่เกิดจากการเล่นกีฬา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคท้องร่วงเฉียบพลัน และการใช้ ORS ให้ถูกต้องเหมาะสม
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฎิชีวนะในโรคที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ.ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ เบอร์โทรติดต่อ 02-071-2885, 091-004-8144 อีเมลล์ Chutiwansri@cpall.co.th ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน Microsoft form วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566