การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Looking Back & Moving Forward to The Excellence”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Looking Back & Moving Forward to The Excellence”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 และ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 14 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ทั่วไป เภสัช พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยโรคไตมีการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการรักษาใหมํๆ มากมาย ตั้งแตํการดูแลภาวะความผิดปกติทางเกลือแรํ โรคไตจากสาเหตุตำง ๆ รวมถึงโรคไตหรือภาวะแทรกซ้อนทางไตจากภาวะโรคทางอายุกรรม ซึ่งทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญอยำงมาก เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไตวายฉับพลันและภาวะไตเรื้อรัง นอกจากนี้หากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดทั้งในภาวะไตวายฉับพลันและไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องอาศัยองค์ความรู๎ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งต้องมีทีมของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ เพื่อชํวยลดภาวะแทรกซ้อนตำง ๆ เพิ่มคุณภาพชีวิต และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต ให้กับผู้ป่วย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหนํวยงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ วำเป็นหนํวยงานที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทีมงานในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริการและดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างครบถ้วน เพื่อให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบถ้วน ได้เผยแพร่ออกไปในวงการทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น
ทางสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนํวยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีดำริจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Looking Back & Moving Forward to The Excellence”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวทางการรักษาใหมํๆ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได๎รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและไปที่ยอมรับในวงการวิชาการของประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย