การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ID Rama Symposium 2023
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ID Rama Symposium 2023
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 10 -11 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและมักก่อให้เกิดทุพพลภาพและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตของประชากรไทยได้ องค์ความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อทั้งในเชิงระบาดวิทยา การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันโรคติดเชื้อจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการดูแล ประเมินผลการรักษา การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจ และแนวทางปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามและปรึกษาปัญหาจริงที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คนละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คนละ 3,000 บาท ติดต่อสอบามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 โทร. 02-2011542, 02-2012193