การประชุมวิชาการ
ประชุมนานาชาติ The 9th Association of Southeast Asian Pain Societies Congress (ASEAPS 2023)
ชื่อการประชุม ประชุมนานาชาติ The 9th Association of Southeast Asian Pain Societies Congress (ASEAPS 2023)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-020-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 -06 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านการระงับปวด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Pain Societies, ASEAPS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการจัดการความปวด ในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งจัดให้มีการประชุม Association of South-East Asian Pain Societies (ASEAPS) ทุก 2 ปี โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2566 โดยสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานในการจัดประชุมในครั้งนี้
ในการจัดประชุมนานาชาติ The 9th Congress of the Association of South-East Asian Pain Societies (ASEAPS 2023) การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมของประเทศไทยในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำเสนอศักยภาพ และผลงานของประเทศไทยต่อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้นับเป็นโอกาสที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะได้มีเวทีในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานและประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาและการจัดการความปวดในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการรักษาความปวดที่ก้าวหน้าและทันยุค
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความปวด
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การรักษา และการวิจัย เรื่องการจัดการความปวด
4. เพิ่มเครือข่าย การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลที่ทั้งส่วนบุคคล และระดับองค์กรในภูมิภาคอาเซียน
5. ส่งเสริมการก่อตั้งและพัฒนาของสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนกำหนดนโยบาย และมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการ
ความปวดในภูมิภาคอาเซียน
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและความร่วมมือกับองค์กรสาธารณะอื่น ๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่ https://www.aseaps2023.org/ สอบถาม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย THAI ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN โทร. 02-7167010, 081-1707010 Email : pain.tasp@gmail.com, info@tasp.or.th