การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 Smart Medical Sciences : Health for Wealth
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 Smart Medical Sciences : Health for Wealth
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-002-06-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบ Hybrid โดยจัด Onsite ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ จ.นนทบุรี และ Online ผ่าน Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 21 -23 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนที่สนใจงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2566
วิธีสมัครการประชุม
บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Onsite รับจำนวน 100 ท่าน บุคคลภายในและภายนอกลงทะเบียนเข้าร่วม Online รับจำนวน 1000 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 หรือผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน ลงทะเบียนได้ที่ https://register.dmsc.moph.go.th/66/registeringdmsc.php