การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023): Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023): Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-013-07-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 26 ก.ค. 2566 - 26 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) และนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค สำหรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในปัจจุบันมีการอุบัติใหม่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นต้น ทำให้แนวทางการรักษาโรคมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine)บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนให้การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ แก่บุคลากรในวิชาชีพ เภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=104