การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-012-07-2566
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 03 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย ภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทบาทของเภสัชกรในกระบวนการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้น ประกอบด้วยการให้บริการทั้งในสถานบริการ (โรงพยาบาล) ร้านยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
การรักษาได้สะดวก ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของเภสัชกร โดยเฉพาะด้านการใช้ยา สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรักษาโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือ
ในการรักษา เป็นการทำให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อจัดการปัญหาให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง และต่อสังคม ดังนั้นงานของเภสัชกร เป็นการดูแลทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และเป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงของงานเภสัชกรจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาชุมชน ทั้งบทบาทด้านการเฝ้าระวังโรค หรือรูปแบบการบริการคัดกรอง บทบาทการจัดการด้านยา บทบาทการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และผู้ป่วย รวมถึงบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ตลอดจนข้อมูลของผลจากการปฏิบัติงาน พัฒนาสื่อและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา
การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในบทบาทด้านต่าง ๆ ย่อมประสบปัญหาหลากหลายรูปแบบซึ่งต้องการแนวทางการแก้ไขและพัฒนา การปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนั้น การนำงานประจำมาจัดทำเป็นงานวิจัยแบบ R2R ที่มีระเบียบวิธีวิจัยและการประมวลผลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง จะสามารถนำงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนใช้ในการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 10 ทราบความหมาย ความสำคัญและหลักการของ R2R
2.เพื่อให้เภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถทำงานวิจัยจากงานประจำที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา การต่อยอดพัฒนางานที่รับผิดชอบ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
คำสำคัญ