การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-011-06-2566
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 06 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทบาทของเภสัชกรในกระบวนการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้น ประกอบด้วยการให้บริการทั้งในสถานบริการ (โรงพยาบาล) ร้านยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
การรักษาได้สะดวก ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของเภสัชกร โดยเฉพาะด้านการใช้ยา สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรักษาโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการรักษา เป็นการทำให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อจัดการปัญหาให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง และต่อสังคม ดังนั้นงานของเภสัชกร เป็นการดูแลทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และเป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงของงานเภสัชกรจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาชุมชน ทั้งบทบาทด้านการเฝ้าระวังโรค หรือรูปแบบการบริการคัดกรอง บทบาทการจัดการด้านยา บทบาทการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และผู้ป่วย รวมถึงบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ตลอดจนข้อมูลของผลจากการปฏิบัติงาน พัฒนาสื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในบทบาทด้านต่าง ๆ ย่อมประสบปัญหาหลากหลายรูปแบบซึ่งต้องการแนวทางการแก้ไขและพัฒนา การปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนั้น การนำงานประจำมาจัดทำเป็นงานวิจัยแบบ R2R ที่มีระเบียบวิธีวิจัยและการประมวลผลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง จะสามารถนำงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนใช้ในการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 10 ทราบความหมาย ความสำคัญและหลักการของ R2R
2.เพื่อให้เภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถทำงานวิจัยจากงานประจำที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา การต่อยอดพัฒนางานที่รับผิดชอบ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
คำสำคัญ