การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Update Topical Skin Disease and Treatment in Community Pharmacy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Update Topical Skin Disease and Treatment in Community Pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-050-06-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 15 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคผิวหนังเป็นกลุ่มอาการที่มักพบบ่อยในร้านยา ในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพ เภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการประเมินความรุนแรงของโรคผิวหนัง การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับรอยโรคของผู้ป่วย แนะนำวิธีใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงการรักษาโดยไม่ใช้ยาควบคู่กับการใช้ยาอย่างถูกวิธีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวนและอัพเดทความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังให้ทันสมัย และแนะนำดูแลผู้ป่วยที่มาปรึกษาในร้านยาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประเมินความรุนแรงของอาการโรคผิวหนังให้เหมาะสมกับรอยโรคของผู้ป่วยแต่ละราย
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านยาที่ใช้สำหรับโรคผิวหนังทั้งยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อไวรัส ยาที่มีผลต่อการรักษาสิวและฝ้า
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย